Participatie 

Westelijke Randweg 1

Deze website is bedoeld als informatiebron voor het participatietraject Westelijke Randweg 1 in Bloemendaal. De site is gemaakt door De Wijde Blik, die ook verantwoordelijk is voor het participatietraject. 

Bijeenkomst 19 augustus

Op 19 augustus vindt om 19.30 uur een online bijeenkomst plaats voor omwonenden van de Westelijke Randweg 1. De uitnodiging wordt huis aan huis verspreid. Binnenkort vindt u hier informatie over hoe u aan de bijeenkomst deel kunt nemen. 

1 mei 2020

Op 1 mei ontving u van de gemeente Bloemendaal een bewonersbrief over de status van de nieuwbouw op locatie Westelijke Randweg 1. De documenten waarnaar de gemeente in deze brief verwijst, vindt u hier:

Terugblik

Op verzoek van de gemeente Bloemendaal heeft van maart 2019 tot en met januari 2020 een participatieproces plaatsgevonden voor de ontwikkeling van de Westelijke Randweg 1. Een aantal omwonenden en eigenaren van de naastgelegen tuinen vormden een klankbordgroep die diverse keren bijeen is gekomen. De verslagen van deze bijeenkomsten vindt u hier.

In januari 2020 hebben we een laatste bijeenkomst georganiseerd om tot een sociaal concept te komen. Dankzij input van een aantal omwonenden, jongeren en deskundigen op het gebied van community- en facilitymanagement zijn we tot een sociaal concept gekomen. 

Huidige stand van zaken

Begin dit jaar kwam het dringende verzoek van de gemeente Bloemendaal om in het 1828-concept ook tijdelijk statushouders te vestigen. Dit was al onderdeel van ons plan, maar in kleinere aantallen. We zijn hierover in gesprek gegaan met de gemeente en hebben aangegeven hier open voor te staan, mits er goede afspraken gemaakt worden over de begeleiding van deze doelgroep en het beheer. De afspraken hierover zullen de komende maanden door 1828 en de gemeente worden geconcretiseerd en vastgelegd in een beheerconcept. De gemeente werkt dit plan verder uit met professionele instanties als COA, Vluchtelingenwerk NL en Veilig Thuis. Ook gaan we hierover met omwonenden in gesprek.

Voor het gebouw betekent dit dat het modulair gebouwd zal worden, zodat het relatief snel gerealiseerd kan worden. Ten aanzien van het ontwerp zelf, zijn er weinig veranderingen, behalve dat het middendeel is verlaagd. U kunt het conceptontwerp zien in het voorlopig ontwerp.

Vervolgstappen

De besluitvorming over de vestiging van 1828 en de tijdelijke huisvesting van statushouders is op 13 mei in de Commissie Samenleving besproken en kreeg 19 mei een vervolg. Tijdens deze vergadering gaf de raad aan het voorstel niet rijp te vinden voor besluitvorming. Het staat dan ook niet meer op de agenda van de gemeenteraadsvergadering van 28 mei, zoals het plan was. We hebben begrepen dat de gemeenteraad het project opnieuw wil bespreken. Wij zijn in afwachting van een uitnodiging hiertoe.


Mocht u in de tussentijd vragen hebben over onze plannen, neemt u dan contact op met gerald@wibaut.nl

Participatieproces

De locatie naast het transformatorgebouw van Liander (aangegeven met de gele ster) aan de Westelijke Randweg 1 in Overveen is aangekocht door ontwikkelaar Wibaut. De ontwikkelaar heeft aangegeven dat zij hier een woongebouw wil realiseren voor jongeren van 18 tot 28 jaar. 


Op verzoek van de gemeente Bloemendaal heeft van maart 2019 tot en met januari 2020 een participatieproces plaatsgevonden voor deze ontwikkeling. Omwonenden en eigenaren van de naastgelegen tuinen worden bij deze ontwikkeling betrokken. Het participatieplan en alle verslagen van de bijeenkomsten vindt u op de pagina Proces.